Ubezpieczenie samochodu

Samochód to jedna z rzeczy, które powinno się ubezpieczyć, nie tylko po to, by zapewnić sobie spokojny sen, ale także dlatego, że jako właściciele mamy stosunkowo niewielki wpływ na to co może zdarzyć się chociażby na drodze. UBEZPIECZENIE OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany do...

Szkoda w prawie cywilnym

Szkoda to uszczerbek na dobrach prawnie chronionych, może mieć zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Szkoda majątkowa jest mierzalna ekonomicznie. Szkoda, która dotyczy sfery niemajątkowej nazywana jest krzywdą. Przykładem krzywdy może być mobbing w pracy, za który poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie. Nie doznał on bowiem uszczerbku na tle majątkowym (najczęściej),...

Czym jest odszkodowanie i kim jest poszkodowany?

Szczególnie trudnymi z punktu widzenia prawa są krzywdy wyrządzone w sferze niemajątkowej, gdzie doszło do naruszenia dobra osobistego, za które można domagać się zadośćuczynienia. Innym przypadkiem są szkody wyrządzone w sferze majątkowej, za które można domagać się odszkodowania. By lepiej zrozumieć meandry tych sytuacji warto wyklarować podstawowe pojęcia związane z...

Mobbing

Mobbing polega na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego obniżenie oceny przydatności zawodowej, które prowadzi do wyeliminowania go z zespołu współpracowników. Mobbing może odbywać się na równorzędnych stanowiskach – wśród współpracowników, ale także na poziomie pracownika i przełożonego. Może on być werbalny lub przybierać formy niewerbalne....

Karta służbowa a koszty krajowych podróży służbowych

Choć w ostatnim roku podróżowaliśmy znacznie mniej, warto przypomnieć czym w zasadzie jest podróż służbowa oraz w jaki sposób należy rozliczyć koszty z nią związane. Za podróż służbową uznaje się wykonywanie pracy na polecenie pracodawcy poza stałym miejscem pracy. W trakcie podróży krajowej za diety uznaje się ekwiwalent zwiększonych kosztów...

Zadaniowy czas pracy

Zgodnie z zapisem kodeksu pracy czas pracy definiowany jest jako czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Pracę może wykonywać w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Istnieje kilka systemów pracy, w których pracodawca może zatrudnić swoich pracowników. Jednym z nich jest zadaniowy czas pracy,...

Miejsce rezydencji podatnika

Rezydencja podatkowa to miejsce, w którym podatnik musi spełnić swój obowiązek podatkowy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rezydent podatkowy musi posiadać certyfikat podatkowy. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca zamieszkania podatnika. W Polsce taki certyfikat wydaje Urząd Skarbowy. Obowiązek ten powstaje,...

Środek trwały, wyposażenie a zwykły wydatek

Kłopot z zaksięgowaniem dokonanych zakupów dotyka przede wszystkim nowych, mniej doświadczonych podatników, prowadzących działalność gospodarczą. Długa lista rzeczy, które mogą być środkami trwałymi, na mocy ustawy o PIT określana jest jako: własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do...