Szkoda wyrządzona przez zwierzę

Na mocy Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę ponosi jego opiekun, nawet wtedy, gdy nie był obecny w momencie popełnienia szkody, bo na przykład pies uciekł spod nadzoru właściciela. Jest to jeden z niewielu przypadków w polskim prawie, w którym ponosi się odpowiedzialność odszkodowawczą za cudze czyny. Za...

Szkoda w prawie cywilnym

Szkoda to uszczerbek na dobrach prawnie chronionych, może mieć zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Szkoda majątkowa jest mierzalna ekonomicznie. Szkoda, która dotyczy sfery niemajątkowej nazywana jest krzywdą. Przykładem krzywdy może być mobbing w pracy, za który poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie. Nie doznał on bowiem uszczerbku na tle majątkowym (najczęściej),...

Czym jest odszkodowanie i kim jest poszkodowany?

Szczególnie trudnymi z punktu widzenia prawa są krzywdy wyrządzone w sferze niemajątkowej, gdzie doszło do naruszenia dobra osobistego, za które można domagać się zadośćuczynienia. Innym przypadkiem są szkody wyrządzone w sferze majątkowej, za które można domagać się odszkodowania. By lepiej zrozumieć meandry tych sytuacji warto wyklarować podstawowe pojęcia związane z...