Odpowiedzialność odszkodowawcza za cudze czyny

Za niedozwolone czyny odpowiada bezpośredni sprawca. Reguła ta opisana jest w Kodeksie cywilnym. Osoba, która wyrządziła szkodę zobowiązana jest do jej naprawienia. Nie zawsze sytuacja jest jednak tak prosta. Nie zawsze bowiem za szkodę odpowiedzialna jest tylko osoba, która bezpośrednio ją popełniła, ale także ta osoba, która miała na nią...

Czym jest odszkodowanie i kim jest poszkodowany?

Szczególnie trudnymi z punktu widzenia prawa są krzywdy wyrządzone w sferze niemajątkowej, gdzie doszło do naruszenia dobra osobistego, za które można domagać się zadośćuczynienia. Innym przypadkiem są szkody wyrządzone w sferze majątkowej, za które można domagać się odszkodowania. By lepiej zrozumieć meandry tych sytuacji warto wyklarować podstawowe pojęcia związane z...