50 plus na rynku pracy

W starzejących się społeczeństwach europejskich zjawiskiem, które wymaga szczególnego zainteresowania są osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy. Nie tylko w Polsce obserwowany jest spadek dzietności i wzrost zagrożeń jakie czyhają na rynku pracy osoby powyżej 50 roku życia. Obserwowany zwrot demograficzny jest zagadnieniem międzynarodowym i także w Polsce...

Autorskie prawa osobiste

Z inicjatywy francuskiego pisarza Victora Hugo, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, w roku 1886 zawarto międzynarodową umowę, która przeszła do historii pod nazwą konwencji berneńskiej. Była to pierwsza umowa o respektowaniu praw autorskich pomiędzy suwerennymi państwami. Ostatnie poprawki wprowadzono do niej w 1979 roku i w niezmienionym kształcie funkcjonuje do...

Nieuregulowane faktury kontrahenta

Za wykonanie usługi lub dostawę towaru wystawiamy fakturę, która stanowi zobowiązanie do zapłaty. Zdarza się jednak, że z niewyjaśnionych przyczyn należność choć nie wpływa na konto dostawcy wpływa na jego płynność finansową. Jakie kroki osoba prowadząca działalność gospodarczą może przedsięwziąć, by zaległe płatności wyegzekwować? Jednym z proponowanych w poprzednim wpisie...

Faktura pro forma

Spośród różnorodnej dokumentacji księgowej możemy wyróżnić dokumenty, które nie mają wiążącego dla żadnej ze stron charakteru. Obok uregulowanych prawnie faktur i rachunków istniej pro forma, dokument właściwie grzecznościowy, służący przede wszystkim nieformalnej regulacji sytuacji między kontrahentami. Faktura pro forma nie jest uregulowana prawnie, można ją wystawić w dowolnym momencie celem...

Przerwa w pracy

Lato sprzyja myśleniu o przerwie w pracy, szczególnie gdy czasu i miejsca na wypoczynek w ostatnim czasie jest coraz mniej. Zapracowani, nierzadko zapominamy o przysługujących nam prawach. Przerwa w pracy należy się każdemu pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki powyżej 6 godzin dziennie. Warto przypomnieć, że czas pracy, to czas, w którym...

Klauzula poufności wynagrodzenia

Tajemnica wynagrodzenia jest instrumentem ochrony danych osobowych. Nierzadko, próbując oszacować pomiędzy pracownikami jaka jest sytuacja płacowa w firmie, panuje konsternacja czy o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia można rozmawiać czy jednak lepiej milczeć. Klauzula taka może do umowy o pracę zostać przez pracodawcę wprowadzona, nie ma ona jednak charakteru bezwzględnego. Wypłata wynagrodzenia...

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis (de minimis non curat lex (łac.) – prawo nie troszczy się o drobiazgi), to pomoc, po którą mogą zwrócić się przedsiębiorcy do państwa, uregulowana w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 2013 roku. Przybiera różne formy, takie jak: jednorazowa amortyzacja, szkolenia, zwolnienia podatkowe lub kredyt na uregulowanie tych zobowiązań,...