Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Koszt zatrudnienia pracownika wzrasta wraz z podnoszeniem się płacy minimalnej w Polsce. Od tego roku minimalna stawka dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 2800 zł brutto. Teoretycznie wydaje się, że podniesienie stawki o 200 zł nie stanowi znaczącej różnicy, wpływa jednak na zwiększanie kosztu zatrudnienia. Pracownik reguluje...

Księga przychodów i rozchodów

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w małych przedsiębiorstwach odbywa się w księdze przychodów i rozchodów, zwaną w skrócie KPiR. Stosuje się ją w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, użyteczna jest dla spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Dla wszystkich powyższych form działalności gospodarczej jedynym ogranicznikiem w stosowaniu KPiR jest wysokości przychodów netto, która...

Umowa darowizny

Darowizną nazywamy przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Czynność ta rodzi obowiązek zapłacenia podatku od spadku i darowizn, co bywa dla części osób elementem zniechęcającym. Stawka podatku przewidzianego dla tego rodzaju umów waha się od 3 do 20 proc. kwoty przekraczającej kwotę wolną od podatku. Należy ją uregulować...

Regulacja pracy zdalnej

Korporacje w formie aneksu do umowy o pracę oferowały pracownikom pracę zdalną w formie hybrydowej na długo przed nastaniem epidemii Covid-19. Od marca 2020 praca zdalna stała się jednak zjawiskiem zakrojonym na niespotykaną dotąd skalę, niosąc szereg wyzwań tak dla pracowników, jak i pracodawców. Rok praktykowania pracy zdalnej był pewnego...

„Miejsce pracy” – jak je rozumieć?

Część spośród pracowników na wiosnę tego roku łudziła się, że wróci do biur, podczas gdy w ciągu roku okazało się, że zarówno zmniejszenie powierzchni biurowej jak i kosztów administracyjnych wynikających z nieobecności pracowników w biurze, tworzą znaczące oszczędności dla pracodawców. W Polskim Kodeksie pracy w związku ze zmianami, które pojawiły...

Podstawowe zasady prawa pracy

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracownika bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia oraz pracodawców. Obecnie obowiązująca ustawa została uchwalona 26 czerwca 1974 roku. Istnieje kilka zasad, które dają ogólny pogląd na prawo pracy, o których warto pamiętać zarówno, gdy jest się pracownikiem, jak i wtedy, gdy występujemy w...

Jawność wynagrodzeń

Jawność wynagrodzeń to żywo dyskutowany temat zarówno w prasie jak i wśród kuluarowych rozmów pracowników. Wśród tych ostatnich nierzadko rodzi poczucie nieufności. Daje także prawo do prywatności wynagrodzeń na ogół respektowane przez pracowników, jak i chroni konkurencyjność pracodawców ubiegających się o zatrudnienie tego samego pracownika. Tak by się mogło wydawać....