Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Koszt zatrudnienia pracownika wzrasta wraz z podnoszeniem się płacy minimalnej w Polsce. Od tego roku minimalna stawka dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 2800 zł brutto. Teoretycznie wydaje się, że podniesienie stawki o 200 zł nie stanowi znaczącej różnicy, wpływa jednak na zwiększanie kosztu zatrudnienia.

Pracownik reguluje z kwoty brutto zapisanej w umowie o pracę składki, w które wlicza się zaliczka na podatek dochodowy regulowana w imieniu pracownika przez pracodawcę do urzędu skarbowego oraz składki regulowane w imieniu pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na które składają się: składka emerytalna, rentowa, chorobowa i zdrowotna. Pozostała kwota to wypłata (wynagrodzenie netto), które pracownik otrzymuje na konto.

Koszty, które ponosi pracodawca poza zapisaną w umowie o pracę kwotą brutto wynikają z konieczności dodatkowego opłacenia składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych oraz dodatkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwoty te są na co dzień niewidoczne dla pracownika. Wliczają się w koszty pracodawcy z tytuły wypłaty wynagrodzeń.

By zobrazować sytuację warto przedstawić sytuację na liczbach. Zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu 2800 zł ponosimy koszt 3373 zł miesięcznie.

Składka emerytalna 9,76% z wynagrodzenia brutto i dla powyższego przykładu wynosi 273,28 zł.

Składka rentowa 6,5% z wynagrodzenia brutto dla powyższego przykładu wynosi 182 zł.

Składka wypadkowa 1,67% wynagrodzenia brutto dla powyższego przykładu wynosi 46,76 zł.

Fundusz Pracy to 2,45% wynagrodzenia brutto dla powyższego przykładu i wynosi on 68,60 zł.

FGŚP to 0,1% i dla powyższego przykładu wynosi 2,80 zł.

Łącznie pracodawca dodatkowo płaci około 573 zł.

O ile pierwsze trzy składki są dość transparentne, warto dowiedzieć się czym w zasadzie jest Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych.

FUNDUSZ PRACY | Funkcjonuje od 1 stycznia 1990 roku. Celem jego powstania było łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa. Funkcjonuje do dziś, a środki zbierane na niego, w których pośredniczy ZUS, przeznaczane są przede wszystkim na: zasiłki dla bezrobotnych, programy zapobiegające bezrobociu, stypendia naukowe, świadczenia integracyjne, dodatki aktywizacyjne, koszty działania klubów pracy, pomoc prawną dla osób zatrudnionych za granicą oraz różnego rodzaju dofinansowania. Opłacanie tej składki jest obowiązkowe i zobligowany jest do niej każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH | Powstał w 1994 r. jako zabezpieczenie pracowników przed utratą wynagrodzenia na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Skorzystać z funduszu mogą pracodawcy, którzy utracili płynność finansową. Roszczenia pracowników związane z zaległymi wypłatami. Środki z tego funduszu przeznaczone są na: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas trwania urlopu, wynagrodzenia przysługujące z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, odprawy pieniężne przysługujące pracownikom wskutek rozwiązania umowy bez winy pracownika, ekwiwalent pieniężny za przysługujący urlop za rok, w którym ustał stosunek pracy.  Opłacanie tej składki jest obowiązkowe i zobligowany jest do niej każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.29