Miejsce rezydencji podatnika

Rezydencja podatkowa to miejsce, w którym podatnik musi spełnić swój obowiązek podatkowy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rezydent podatkowy musi posiadać certyfikat podatkowy. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca zamieszkania podatnika. W Polsce taki certyfikat wydaje Urząd Skarbowy. Obowiązek ten powstaje,...