Mobbing

Mobbing polega na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego obniżenie oceny przydatności zawodowej, które prowadzi do wyeliminowania go z zespołu współpracowników. Mobbing może odbywać się na równorzędnych stanowiskach – wśród współpracowników, ale także na poziomie pracownika i przełożonego. Może on być werbalny lub przybierać formy niewerbalne.

Mobbing nie wpływa tylko na efekty pracy, ale także na komunikację między pracownikami, relacje międzypracownicze; pracownik w środowisku pracy może być źle postrzegany, co może wpływać na jego pozycję a w konsekwencji mieć realny wpływ na jego zdrowie psychiczne.

Środki przeciwdziałania mobbingowi są zależne od wewnętrznego regulaminu pracy. W niektórych firmach oddelegowuje się konkretne zespoły do tych niezwykle wrażliwych sytuacji, do których pracownik czujący się ofiarą mobbingu może się zgłosić. Najczęściej jednak takie sytuacje należy zgłaszać pracodawcy, chyba że to on jest osobą stosującą mobbing. W takim przypadku należy zgłosić się do działu personalnego lub do kierownictwa wyższego szczebla, jeśli tylko taki istnieje w firmie.

By zadośćuczynić mobbingowi możliwe jest wypłacenie odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednak w piśmie rozwiązującym umowę o pracę powinna znaleźć się informacja o przyczynie ustania umowy. Z perspektywy prawa muszą być spełnione wszelkie przesłanki przewidziane w kodeksie pracy by pracownikowi zostało przyznane odszkodowanie w sprawie mobbingu. W praktyce sprawa jest dużo bardziej złożona, co wynika z nierzadko z braku dowodów, ze względu na treść składanych skarg czy nawet chęci anonimowości.