Amortyzacja jednorazowa

Składniki majątku firmy, które można skategoryzować jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, muszą spełnić kilka warunków, do których należą: wykorzystanie na potrzeby przedsiębiorstwa, kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż...