Amortyzacja jednorazowa

Składniki majątku firmy, które można skategoryzować jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, muszą spełnić kilka warunków, do których należą: wykorzystanie na potrzeby przedsiębiorstwa, kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok.

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla środków trwałych z grup 3-6 (z wyłączeniem samochodów osobowych) oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) możliwa jest jednorazowa amortyzacja. Istotna jest także informacja, że amortyzacji takiej podlegają środki trwałe fabrycznie nowe, a więc takie, które nigdy wcześniej nie były użytkowane. Według przepisów roczny limit amortyzacyjny dla fabrycznie nowych środków trwałych z powyżej wymienionych grup wynosi 100 000 zł.

Warunki, które trzeba spełnić, by amortyzacja jednorazowa była możliwa to wartość początkowa środka trwałego, która nie może być mniejsza niż 10 000 zł. W przypadku większej ilości zakupionych środków trwałych obowiązuje również limit 10 000 zł, ale w tym przypadku ich wartość początkowa nie może być mniejsza niż 3 500 zł.

Z takiej możliwości mogą skorzystać w 2021 roku przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika. Decydująca w tym przypadku jest wielkość osiągniętych przychodów ze sprzedaży w bieżącym roku podatkowym (do 2 mln euro). Dokładną definicję małego podatnika można znaleźć w art. 4a ust. 10 ustawy o CIT.

Od 2020 roku jednorazowej amortyzacji podlegają także towary firm związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19. Dotyczy to m.in. sprzętu do produkcji jednorazowych maseczek ochronnych, środków odkażających, okularów, gogli itd. Przepis ten obowiązuje aż do odwołania pandemii.

Gdy jednak wartość początkowa składnika nie przekracza 10 000 zł podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki wrzucić w koszty uzyskania przychodu.

Jednorazowa amortyzacja jest dobrowolna i uznawana jest za pomoc de minimis, czyli jest to pomoc zgłaszana do UE, udzielona przez państwo dla małych i średnich przedsiębiorców. Skorzystanie z tej pomocy musi być odpowiednio odnotowane w księgowości firmy.