Zwolnienie lekarskie a zwolnienie pracownika z pracy

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim korzysta z ochrony stosunku pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie i nie może zostać zwolniony przez pracodawcę. Nie można zwolnić pracownika, który jest nieobecny w pracy, na co wskazuje art. 41 Kodeksu pracy.

Art. 41 Kodeksu pracy:

„Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

W jakim okresie pracownik podlega wyżej wymienionej ochronie? Okres ochronny definiuje również Kodeks pracy:

Okres ten wynika z art. 53 § 1 K.p., który stanowi: „Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;”

Pierwszy przypadek wydaje się stosunkowo prosty. Drugi dotyczy pierwszych 33 dni, w których to pracodawca płaci wynagrodzenie pracownikowi przebywającemu na L4. Po upłynięciu 33 dni (pracownikom, którzy nie ukończyli 50 roku życia, osobom starszym niż 50 lat ZUS wypłaca wynagrodzenie po 14 dniach), świadczenie wypłaca ZUS. Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni lub 270 w przypadku choroby w trakcie ciąży lub gruźlicy. W konsekwencji jeśli pracownik pobierał zasiłek chorobowy przez pierwsze 33 dni, ZUS będzie kontynuował świadczenie przez dalsze 149 dni. Jeśli po upływie tego czasu pracownik nadal jest niezdolny do pracy może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Maksymalny czas świadczenia rehabilitacyjnego to 12 miesięcy. W tym wypadku po 3 miesiącach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Okresy ochronne obowiązują pracowników zatrudnionych na umowę o pracę powyżej 6 miesięcy lub chorującego z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

WAŻNE! Pracodawca ma prawo rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym krócej niż 6 miesięcy,  przebywającym na zwolnieniu lekarskim nie mającym nic wspólnego z chorobą zawodową czy wypadkiem przy pracy znacznie wcześniej niż w przypadku wyżej wymienionych scenariuszy.