SLIM VAT 3

Na początku 2023 roku ma dojść do kolejnej zmiany w SLIM VAT 3, która dotyczy liberalizacji szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych. 15-dniowy okres zwrotu VAT ma być zachętą do przejścia większości pracodawców na obrót bezgotówkowy, który pozwala eliminować m.in. szarą strefę.

Na podstawie art. 87 ust. 6d ustawy o VAT istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni licząc od dnia:

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

By taki zwrot miał miejsce we wskazanym powyżej terminie, należałoby przyjrzeć się bliżej tzw. bezpiecznikom podatkowym, wprowadzonym przez rząd jako swoistego rodzaju metodologię mającą na celu nałożenie na przedsiębiorcę zasady „dochowania należytej staranności” w podejmowanych działaniach. Można napotkać interpretacje prawne mówiące o trendzie legislacyjnym, który część obowiązków dotychczas przypisywanych administracji państwowej ceduje na bieżącą odpowiedzialność przedsiębiorstw. W ten sposób przedsiębiorca ma obowiązek kontrolowania nie tylko własnej działalności, ale także działalności swoich kontrahentów.