OC biura rachunkowego

Przed rozpoczęciem działalności biuro rachunkowe powinno zawrzeć polisę. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obligatoryjne dla biur prowadzących księgi rachunkowe, co zostało zawarte w Ustawie o rachunkowości. Teoretycznie biura prowadzące tylko księgi przychodów i rozchodów zwolnione są z tego obowiązku. Niemniej ubezpieczenie to rekomendowane jest każdemu, zajmującemu się tego typu działalnością.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co oznacza, że najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy z klientem, biuro powinno taką polisę zawrzeć.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oznacza, że biuro prowadzi na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowe w porządku systematycznym i chronologicznym. Ustal i sprawdza aktywa i pasywa przedsiębiorcy. Wycenia je i ustala wynik finansowy. Sporządzona sprawozdania finansowe oraz gromadzi i przechowuje dowody księgowe.

Ubezpieczenie OC nie pokrywa wszystkich ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Obowiązkowa polisa pokrywa bowiem tylko wyżej wymienioną działalność. Do obszarów nie objętych polisą będą zatem należały: kalkulacje wynagrodzeń i składek do ZUS czy zeznania podatkowe.

Koszt posiadania ubezpieczenia OC należy ewidencjonować w kosztach podstawowej działalności jednostki.

Brak posiadania przez biuro rachunkowe ubezpieczenia OC podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Biuro Finansowo-Księgowe „In-Plus”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.