Doradztwo podatkowe a księgowość – różnice

Nieznajomość prawa może negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez nas działalność. W sytuacji, gdy przepisy dynamicznie się zmieniają – rekordowy pod tym względem pozostaje rok 2018, choć i wprowadzony w 2022 roku Nowy Ład zyskuje już miano rewolucji podatkowej. By zminimalizować potencjalne ryzyko, warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Doradztwo Podatkowe zajmuje się udzielaniem opinii i wyjaśnień na temat obowiązującego prawa w zakresie obowiązków podatkowych i celnych a także w zakresie egzekucji administracyjnej. To również pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej, sporządzenie zeznań podatkowych, ale także reprezentowanie w sprawach związanych z wyżej wymienionymi obowiązkami. Doradztwo podatkowe obejmuje także audyt funkcji podatkowej.

Doradztwem podatkowym zajmują się osoby uprawnione do tego, wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci, radcy prawni oraz biegli rewidenci. Listę tę prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Wpisanie na listę nie jest dożywotnie, w przypadku naruszenia przepisów można zostać z niej wykreślonym. Dzieje się tak m.in. w sytuacji, w której radca prawny utraci prawo do wykonywania zawodu. Naruszenie zasad może również doprowadzić do wyżej opisanej sytuacji. Usługi te mogą wykonywać także profesjonalne firmy wyspecjalizowane w doradztwie podatkowym (m.in. spółdzielnie, stowarzyszenia, izby gospodarcze).

Księgowość w duży stopniu sprowadza się do roli sprawozdawczej, choć co warto podkreślić, kierownik księgowego czy księgowej ponosi odpowiedzialność prawną za stan finansów jednostki, której księgowość prowadzi. Księgowy, który nie jest kierownikiem również ponosi odpowiedzialność za błędnie prowadzone księgi lub wykroczenia wobec przepisów ustawy. W zakresie pracy mieści się szeroko pojęta ewidencja księgowa: rozliczenia finansowe i podatkowe firmy wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, klientów, dostawców czy kontrahentów.  Dokumentacja ta powinna być rzetelna, sprawdzalna i bezbłędna.