Co to jest MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych?

MDR (Mandatory Disclosure Rules) to kwalifikacja schematów podatkowych obowiązująca od początku 2019 roku. Odpowiedzialność karna oraz kary finansowe ciążą na podmiotach, które nie dopełnią obowiązków związanych z MDR a prowadzą działalność gospodarczą na rynku międzynarodowym.

MDR to nic innego jak zbiór przepisów prawnych związanych z obowiązkiem przekazywania informacji na temat agresywnych podatkowo schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Utrata wpływów podatkowych jest dla każdego państwa niemałym problemem. Przedsiębiorcy z kolei szukają sposobów by przed nadmiernym opodatkowaniem państwa uciec w strefy dla nich korzystniejsze ekonomicznie. Agresywnym podatkowo schematem jest schemat, który – w prostym ujęciu – danego opodatkowania unika lub je obchodzi. Skomplikowanie i niespójność systemów podatkowych wpływają na nasilanie się prób unikania płacenia podatków.

MDR to rodzaj identyfikacji i próba ograniczenia takich optymalizacji, które funkcjonują na granicy prawa lub z prawem są niezgodne.

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy podmiotów, które do kosztów uzyskania przychodów wliczają transgraniczne płatności z podmiotem zarejestrowanym w kraju stosującym szkodliwą praktykę podatkową. Może ona dotyczyć również sytuacji, w której odpisy amortyzacyjne do tego samego środka trwałego dokonywane są w różnych państwach.

Schematy MDR należą do jednych z najbardziej złożonych obszarów prawa podatkowego. Raportowanie schematów podatkowych dotyczy podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln złotych (tzw. promotorzy).

Choć wdrożenie procedury MDR jest skomplikowane i na pewno na początkowym etapie wymaga pomocy specjalistycznej, to jednak ta istniejąca już od czterech lat w polskim prawie możliwość wprowadza także do firmy ład korporacyjny, minimalizuje ryzyko, zmniejsza hipotetyczne sankcje związane z brakiem tej procedury oraz wpływa na dochowanie należytej staranności.