Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT powstała 1 września 2019 roku na mocy ustawy z 12 kwietnia 2019 roku, traktującej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to elektroniczne narzędzie umożliwiające szybką weryfikację czy podmiot w chwili przeprowadzania transakcji jest czynnym podatnikiem VAT, dodatkowo zawiera również podstawowe informacje na ich temat a także wykaz podmiotów z tej listy skreślonych.

Weryfikacji można dokonać na stronie: podatki.gov.pl, wyszukując dany podmiot po numerze konta, numerze NIP, REGON lub nazwie podmiotu.

Niezwykle ważne jest, że od września dokonanie płatności na inny rachunek niż ten podany w wykazie sprawia, że zapłacona kwota nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu. Numery rachunków rozliczeniowych podatników VAT zostały pobrane z urzędów skarbowych przez Krajową Administrację Skarbową, dlatego tak istotna jest aktualizacja danych w przypadku powstałych zmian.

Spółki zarejestrowane w KRS i spółki cywilne mogą składać aktualizacje we właściwym urzędzie skarbowym, podczas gdy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystują do tego CEIDG.

Korzystanie z rachunków spoza białej listy w przypadku transakcji powyżej 15 tys. zł dla podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność może być obciążone sankcjami. Sankcjami nie są objęte potrącenia, płatności kartą czy kompensaty. A kary można uniknąć zgłaszając błąd w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Ponadto, weryfikacja nowego kontrahenta na elektronicznej białej liście zakłada dochowanie należytej staranności w obrocie handlowym.

WAŻNE: Zmiany od 1 lipca 2020 roku

Przedsiębiorcy bardzo krytycznie podchodzili do krótkiego terminu zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o popełnionej pomyłce. Aby ułatwić życie przedsiębiorcom przygotowano Rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Obecnie zawiadomienie o wpłacie na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście będzie można składać:

– w ciągu 7 dni od zrobienia przelewu – zmiana z 3 dni,

– zawiadomienie będzie składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla płacącego należność – poprzednio był naczelnik właściwy dla sprzedawcy.