Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Wiedząc, że podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy regulowane ustawami podatkowymi, możemy zadawać sobie pytanie: kiedy właściwie powstaje zobowiązanie podatkowe?

Ordynacja podatkowa definiuje, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w terminie i w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Zobowiązanie podatkowe poprzedza obowiązek podatkowy, ciążący na podmiocie. Nie może dotyczyć on podmiotów innych niż podatnik, któremu przyglądaliśmy się bliżej w poprzednim artykule na blogu. Konsekwencją przekształcenia obowiązku w zobowiązanie podatkowe jest konieczność uiszczenia opłaty w określonej kwocie, terminie i miejscu, o czym pisaliśmy powyżej.

Zobowiązanie podatkowe uprawnia również do korzystania ze zwolnień podatkowych. Jeśli podatnik na podstawie przepisów szczególnych skorzysta ze zwolnienia podatkowego może nie dojść do przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe.

Dzień powstania zobowiązania podatkowego nie zawsze jest ściśle określony przez ustawodawcę. W takich przypadkach interpretuje się, że zgodnie z Ordynacją podatkową zobowiązanie takie powstaje w dniu zaistnienia zdarzenia. Jednak konkretyzując bierze się pod uwagę trzy czynniki, do których należą: wysokość, termin i miejsce, w którym podatek ma zostać uiszczony. W takich sytuacjach kierujemy się dwoma regułami. Pierwszą stosuje się do świadczeń incydentalnych. Wtedy faktycznie moment powstania obowiązku podatkowego jest tożsamy z zaistnieniem zobowiązania podatkowego. Do takich przypadków należy m.in. podatek od spadków i darowizn. Drugą regułą jest przypadek rozliczeń okresowych, gdzie zobowiązanie podatkowe powstaje z końcem dnia, w którym kończy się dany okres rozliczeniowy.

Zobowiązanie podatkowe wygasa w momencie jego płatności. Są jednak inne przypadki, w których może dojść do takiej sytuacji. Zaliczamy do nich m.in.: umorzenie zaległości, przedawnienie zobowiązania podatkowego, zwolnienie z obowiązku zapłaty, przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami!