Urząd Patentowy

Na mocy Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, która powstała w 1883 roku, każde państwo, które do niej przystąpiło musi przyznać prawo do własności przemysłowej obywatelom innych państw. Dotyczy ono przede wszystkim wzoru przemysłowego, użytkowego czy znaku towarowego celem zapobieżenia ich kradzieży, rozpowszechnianiu i kapitalizacji zysku.

Polska podpisała konwencję w roku 1919, tworząc uprzednio Urząd Patentowy na mocy dekretu z 13 grudnia 1918 roku. W treści dekretu możemy znaleźć informację, że powstał on celem: „udzielenia patentów na wynalazki oraz wydawanie świadectw ochrony na prawo własności wzorów rysunkowych i modeli, tudzież świadectw ochrony na znaki towarowe”.

Celem takich działań jest uczciwa konkurencja, którą pozwoli rozwinąć nowoczesną i innowacyjną gospodarkę. Jak wspomniano powyżej własność intelektualną stanowią: rozwiązania techniczne, formy produktu tzw. design oraz znak towarowy. Prawo do patentów przysługuje działalności związanej z: wynalazkami, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, oznaczeniami geograficznymi czy topografii układów scalonych.

Urząd Patentowy orzeka w sprawie wyłączności praw na przedmioty należące do własności przemysłowej. Orzeczenia takie wydają niezawiśli eksperci. Droga do tego stanowiska nie jest prosta. Ekspertem Urzędu Patentowego może zostać obywatel RP, wykazujący się znajomością języków obcych, który uzyskał wykształcenie wyższe kierunkowe, aplikację ekspercką i asesurę. Niezbędne jest także uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa, niezbędne do pracy przy niejawnych informacjach.

Urząd zajmuje się on także przepływem informacji na temat wydawanych patentów, umożliwiając monitorowanie postępu technologicznego na terenie RP. To Urząd Patentowy umożliwia pozyskanie informacji na temat patentów istniejących zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza jego obszarem. Współpraca międzynarodowa pozwala na uniknięcie kłopotów związanych z naruszeniem takich praw u innego, konkurencyjnego podmiotu.

Ważne jest także to, że rejestr prowadzony przez Urząd Patentowy jest jawny, zgodny ze stanem faktycznym, a także nie obowiązuje nieznajomość jego treści w związku z tym, że jest on prowadzony w domenie publicznej.