Ulga na PIT w 2021 roku

Wielkimi krokami zbliża się roczne rozliczenie PIT. Warto zastanowić się jakie dokumenty w tym roku mogą okazać się przydatne, by móc skorzystać z przynależnych uprawnień przewidzianych na ten rok w przepisach prawnych.

Ulgi podatkowe są korzystne dla podatnika, gdyż w sposób realny wpływają na zmniejszenie wysokości podatku PIT. Przewidziane są dwa rodzaje odliczeń. Pierwsze z nich to odliczenie od dochodu, pozwalające przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej. Drugie to odliczenie od podatku, zmniejszające wysokość kwoty podatku.

Obowiązująca ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje szereg ulg, z których warto skorzystać. Do najpopularniejszych należą ulgi prorodzinne, rehabilitacyjne i odliczenie wydatków na internet oraz przekazywanie darowizn na cele charytatywne.

Według Ministerstwa Finansów w tym roku z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa mogą skorzystać ozdrowieńcy COVID19, którzy honorowo oddali osocze. Korzystają oni z takiej samej ulgi jak honorowi dawcy krwi. Wartość oddanej krwi lub osocza należy udokumentować w jednostce zajmującej się pobieraniem krwi. Z tego odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający PIT według stawki liniowej. Pozostali podatnicy składający zeznania podatkowe PIT-36, PIT -37 lub PIT-28 mogą dokonać takiego odliczenia mnożąc ilość oddanej krwi lub osocza przez obowiązujące ekwiwalent pieniężny (1 litr to 130 zł).

Innym rodzajem darowizny są darowizny na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego przekazywane w formie rzeczowej jak i pieniężnej.

Ulga prorodzinna to kolejna możliwość zmniejszenia obciążenia podatkowego. Zależna jest ona od liczby posiadanych dzieci. Do tego typu odliczeń niezbędny jest akt urodzenia oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki. Ulga podatkowa na pierwsze dziecko limitowana jest wartością przychodu rodzica: 112.000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samotnie wychowująca dziecko, albo 56.000 zł – w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim. Wynagrodzenie uzyskiwane przez dziecko pomiędzy 18 a 26 r. ż. nie wypływa na powyższe limity. Niemniej jednak ulga prorodzinna należy się na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia (18-25 lat) jeśli dziecko się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż 3089 zł. Jeśli wynagrodzenie dziecka będzie zwolnione z opodatkowania w związku z ulgą dla młodych, to zwolnione kwoty będą podlegały doliczeniu do tych 3089 zł wpływających na prawo do ulgi.

Orzeczenie dotyczące niepełnosprawności, jak również decyzja o przyznanej rencie uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej. Udokumentowane wydatki, określone w ustawie o PIT, uprawniają do odliczenia. Do takiej ulgi uprawniają również wydatki na leki przekraczające kwotę 100 zł miesięcznie.