Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości

Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości został założony w 1973 roku przez 16 organizacji zawodowych z dziedziny rachunkowości z 9 krajów. Od 2001 roku został zastąpiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Publikowane w ramach działalności standardy określane są jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Organizacja ta skupia 122 organizacje zawodowe w tym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Rozwój MSSF jest szczególnie istotny w przypadku wolnego przepływu kapitału i inwestycji bezpośrednich, gdzie potrzeba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jest nadrzędna. Jest to istotne, gdyż porównywanie sprawozdań finansowych w różnych krajach może nie być jednoznaczne a ze względu na istniejące różnice pomiędzy krajami UE wnioski wyciągnięte z takich dokumentów mogą się od siebie różnić. Reasumując, te same operacje gospodarcze mogą być opisane w różny sposób.

W Polsce nadal nadrzędnymi przepisami są te zawarte w Ustawie o Rachunkowości. Krajowe standardy rachunkowości są więc nadrzędne wobec Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

W Polsce przy Ministrze Finansów działa Komitet Standardów Rachunkowości, zajmujący się wydawaniem krajowych standardów rachunkowości i aktualizacją istniejących standardów, wydaje stanowisko w sprawie problematycznych kwestii z tego obszaru, opiniuje w sprawie wydawanych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także harmonizuje dotąd istniejące przepisy.