Bony świąteczne a podatek

Od 2004 roku, czyli już całkiem długo, bony, wprowadzane także jako całoroczne gratyfikacje pracowników, zostały opodatkowane. Wcześniej mogły nie ulegać opodatkowaniu jeśli finansowano je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych. W związku z tym, że podlegają opodatkowaniu mogą być także finansowane ze środków obrotowych firmy.

Ostatnie źródło finansowania uprawomocnia jednakową wartość bonów dla wszystkich pracowników bez względu na sytuację życiową, rodzinną i materialną pracowników. Jeśli bony finansowane są z kolei z ZFŚS to ich wartość uwarunkowana jest tymi czynnikami.

Bony przestały pełnić funkcję wspomagania uboższej części pracowników, stanowią raczej rodzaj benefitu, który podwyższa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Tego typu gratyfikacje mogą odbywać się w czterech jasno określonych polach, do których należy: działalność sportowo-rekreacyjna, działalność kulturalno-oświatowa, dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci i udzielanie pracownikom pomocy materialnej. Bony można wymieniać na towary i usługi, nie podlegają wymianie na gotówkę. Otrzymane bony są przychodem dla pracownika w miesiącu ich wykorzystania.

To, czy bony świąteczne będą podlegać opodatkowaniu uzależnione jest od źródła ich finansowania. Jeśli pracodawca zdecyduje się sfinansować je z ZFŚS, to mogą one mieć różną wartość uwarunkowaną dochodami pracownika, ale nie będą podlegać opodatkowaniu. Jeśli pracodawca zdecyduje się na bony świąteczne o równej wartości dla wszystkich pracowników i sfinansuje je ze środków obrotowych firmy, to takie świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu w miesiącu ich otrzymania.